Международная школа «ISMA» - сеть школ ментальной арифметики - KazFranch
349304
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-349304,eltd-cpt-1.0,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.9, vertical_menu_with_floating,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive,elementor-default
Описание

ISMA» ФРАНШИЗАСЫ

Бүгін ментальді арифметикаға, жылдам оқуға және каллиграфияға сұраныс қарқынды өсу кезеңінің үстінде.Өз қалаңызда франчайзи-серіктес шарттарында өзіңіздің жеке мектебіңізді ашуды ұсынамыз. «ISMA» сенімді брендісі мен бизнесті бастаудың керемет мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Бізбен бірге 158 астам франчайзи-серіктес бар! Ментальді арифметиканы оқытудың авторлық әдістемесіне франшиза үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілінде қол жетімді. Жылдам оқумен каллиграфияға франшиза – орыс және қазақ тілдерінде.

ФРАНШИЗА "ISMA"

Сегодня спрос на ментальную арифметику, скорочтение и каллиграфию находится в стадии бурного роста.Предлагаем открыть собственную школу на условиях франчайзи-партнера в вашем городе. Не упустите прекрасную возможность начать бизнес с надежным брендом «ISMA». С нами уже более 158франчайзи-партнеров!Франшиза на авторскую методику обучения ментальной арифметике доступна на трех языках: казахском, русском и английском. Франшиза на скорочтение и каллиграфию — на русском и казахском языках.

ISMA FRANCHISE

Today demand for mental arithmetic, high speed reading and calligraphy are in the stage of explosive growth. We propose to open own school on terms of a franchise-partner in your city. Do not miss a great chance to start business with a reliable brand «ISMA». Over 158 franchise-partners are working with us! The franchise on the author’s methodology of teaching mental arithmetic is available in three languages: Kazakh, Russian and English. The franchise on speed reading and calligraphy – in Russian and Kazakh.

+7 727 329 32 60,  +7 775 826 81 82

info@isma.bz

КОМПАНИЯ

«ISMA» халықаралық мектебі 2013 жылы Алматықаласында, Қазақстанда құрылды. Алғашқы жылдың өзінде-ақ,  барлық ел бойынша жақсы пікірлерге ие болып, Қазақстанның әр қаласында және таяу шет елдерде орталықтарды аша отырып, қарқынды түрде дами бастады. Тұрақты шығармашылық ізденістің, оқытудың жеке әдістемелерін жетілдірудің, оқытуды жаңа техникалар мен тәсілдерді қолданудың арқасында біз түрлі марапаттар мен атақтарға ие болдық. Мысалы, 2016 жылдың нәтижелері бойынша біздің мектебіміз «Гордость образования 2016» медалі («2016 білімберумақтанышы») Ұлттық сертификатымен марапатталды, «За существенный вклад в образование» (Білімгеқосқанүлесіүшін)медалі, «Лидер года -2018»(жыл көшбасшысы -2018) сертификаты берілді.ISMA – менталды арифметика бойынша ең ірі PAMA, WAMAS, GAJSMAатты қауымдастықтың мүшесіне кіреді. Бүгінгі таңда  «ISMA» – ТМД ментальді арифметика мектептерінің ірі желілерінің бірі. ISMA білім қызметтері нарығында 2013 жылдан бері жұмыс істеп келеді және 8 елдегі 250 орталықта жұмыс істейді. Бізде 158-тен астам франчайзингтік серіктестер, 500 ден аса мұғалім, 16 мыңнан астам бала бар.

О КОМПАНИИ

Международная школа «ISMA» была создана в 2013 году в городе Алматы, Казахстан. Уже в первый год работы мы получили положительные отзывы по всей стране, и стали стремительно развиваться, открывая наши центры в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Так, например, по результатам 2016 года наша школа была награждена Национальным сертификатом «Гордость образования 2016», медалью «За существенный вклад в образование», сертификатом «Лидер года 2018». ISMA является членом крупнейших международных ассоциации по ментальной арифметике Лого PAMA, WAMAS, GAJSMA. Сегодня «ISMA» — это одна из крупнейших сетей школ ментальной арифметики в СНГ. «ISMA» успешно работает на рынке образовательных услуг с 2013 года и присутствует 250 наших центрах из в 8 стран. С нами уже более 158 франчайзи- партнеров, более 500 преподавателей, более 16 000 детей.

COMPANY

ISMA international school was established in 2013 in Almaty, Kazakhstan. Already in the first year of work we obtained positive feedback around the country, and started to develop rapidly, opening our centers in different cities of Kazakhstan and near abroad. Owing to constant creative search, improvement of own teaching methodologies, use of new technics and approaches in training we were holders of various awards and ranks. So, for example by results of 2016 our school was awarded by the National certificate «Pride of education 2016», the medal "For a Significant Contribution to Education", certificate "Leader of the Year 2018". ISMA is a member of the largest international association for mental arithmetic PAMA, WAMAS, GAJSMA. Today ISMA is one of the largest networks of mental arithmetic schools in the CIS. ISMA has been successfully operating in the educational services market since 2013 and it has 250 of our centers from 8 countries. With us already more than 158 franchise partners, more than 500 teachers, more than 16,000 children.

Основательучредитель  ISMA International School – Бердибекова Гулжан Рапиковна

Бердибекова Гулжан Рапиковна

Жұмысымның мақсаты балалардың зияткерлік дамуына үлес қосу болып табылады. Мен ISMA мектептерінде білім ала отырып, жаңа буын болашақта жаңа идеяларды түрлендіруге, өмірдегі көптеген мәселелерді шешуде креативті әрі жоғары тиімді тәсілдерді қолдануға көмектесетін жаңа дағдылар мен білімдерге ие болатынына сенемін.

Целью моей работы является вклад в интеллектуальное развитие детей. Я верю, что новое поколение, обучаясь в школах ISMA, приобретет новые навыки и знания, которые помогут в будущем генерировать новые идеи, предлагать креативные и высокоэффективные подходы к решению многих задач в жизни. Вдетях  –будущееразвитие, процветаниеиуспехкаждойстраны!

The goal of my work is making contribution into intellectual development of children. I believe that a new generation, studying in ISMA schools, will acquire new skills and knowledge, which will help to generate ideas, propose creative and highly efficient approaches when solving many tasks in life. Future development, prosperity and success of every country are in children!

Детали
Дата

30.04.2019

Категория

Обучающий центр

Теги
УЧАСТНИКИ VII ФОРУМА ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ
Предыдущий
Следующий